Archive for 21 aprilie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 16

PSALMUL 16 – O rugăciune a lui David.

Bogaţii nemilostivi îşi închid inima faţă de Dumnezeu şi faţă de cel sărman; faţă de învinuirile lor nedrepte, acesta din urmă Îl imploră pe Dumnezeu să-i dovedească nevinovăţia. Singura lui dorinţă este să se bucure de prezenţa lui Dumnezeu”[1].

„Cuvintele introductive: Acest psalm nu este denumit prin cuvântul mizmor (psalm), ci prin tefilah[2]rugăciune, rugă[3].

1: Ascultă-mi, Doamne, dreptatea,

ia aminte la ruga mea,

pleacă-Ţi auzul la rugăciunea mea din buze neviclene!

Înţelegem că pot fi aduse şi rugăciuni amestecate cu viclenie, dar la acelea Domnul nu va lua aminte, cunoscând ascunsurile omului.  „Părinţii spun că aici răsună glasul lui Hristos în pătimirea Sa”[4].

2: De dinaintea feţei Tale să-mi vină mie judecata,

ochii mei să vadă ce e drept.

Chiar convinşi de dreptatea noastră, să-I cerem lui Dumnezeu să ne lumineze în plus.  „De la faţa Ta: Origen vede în aceasta o prefigurare a lui Hristos Judecătorul. ♦ ochii mei să vadă cele drepte: Origen înţelege: să fie însănătoşită lumea întreagă, să nu mai rămână în ea nimic păcătos”[5].

3: Tu mi-ai cercat inima, noaptea ai cercat-o;

cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.

Credem a fi vorba despre conştiinţa trează, luminată de Dumnezeu.

4: Pentru ca gura mea să nu grăiască lucruri omeneşti,

de dragul cuvintelor de pe buzele Tale eu am păzit căi aspre.

Gura mea să nu grăiască lucruri omeneşti: „Augustin: Să iasă din gura mea numai ce este spre lauda Ta”[6].

„Cel căruia-i place să grăiască bucuros despre treburile oamenilor păcătoşi, acela repede trezeşte în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoşti viaţa oamenilor drepţi, căci aceasta îţi va fi de mare folos”[7].

5: Întăreşte-mi paşii întru cărările Tale

pentru ca paşii mei să nu şovăie.

Avem nevoie în tot ceasul de întărire de sus.

6: Eu am strigat fiindcă Tu m-ai auzit, Dumnezeule;

pleacă-ţi auzul spre mine şi ascultă-mi cuvintele!

Acela strigă în rugăciune, ale cărui rugăciuni sunt auzite. E o intensitate aparte şi o îndrăzneală (lăudată) a rugăciunii dreptului.

7: Minunate fă milele Tale,

Tu, Cel ce-i mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine,

îi mântuieşti de cei ce stau împotriva dreptei Tale.

8: Păzeşte-mă ca pe lumina ochiului;

cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă

„Cei  care nu înţeleg aceste expresii  şi altele asemănătoare  din Sfânta Scriptură, să nu-şi închipuie că noi atribuim lui Dumnezeu Cel peste toate, Stăpânul cerului şi al pământului, înfăţişare omenească, potrivit căreia ar trebui să credem că Dumnezeu are un corp prevăzut chiar cu aripi, pentru că Scriptura se exprimă în felul acesta despre Dumnezeu”[8]. Fiind adusă în discuţie lumina ochiului, e subliniată delicateţea relaţiei între Dumnezeu şi dreptcredincioşi.

9: de faţa necredincioşilor care mă necăjesc.

Duşmanii mi-au împresurat sufletul;

10: în grăsimea lor s-au îngrădit;

gura lor a grăit trufie.

În grăsimea lor s-au îngrădit: „Origen interpretează expresia ca desemnând orgoliul, Atanasie, ca referindu-se la prosperitatea arogantă a celor răi”[9].

11: Izgonitu-m-au acum şi m-au înconjurat,

ochii şi i-au pus asupră-mi ca să mă culce la pământ.

12: Apucatu-m-au precum un leu gata de vânătoare,

ca un pui de leu ce locuieşte-n ascunzişuri.

Din nou, sunt arătate duhurile vrăjmaşe; omul înduhovnicit poate vedea mişcările acelora.

13: Scoală-Te, Doamne, ieşi-le înainte şi împiedică-i!

Izbăveşte-mi sufletul de cei necredincioşi,

cu sabia Ta, de vrăjmaşii mâinii Tale,

„În sabia Ta, Ieronim vede un simbol al lui Hristos Judecătorul”[10].

„Când dracii scot mintea ta din neprihănire, învăluind-o cu gânduri de curvie, strigă cu lacrimi către Domnul […]. Făcând aşa, vei fi mântuit”[11].

14: Doamne, de cei puţini care-n viaţa lor

îşi iau partea acestei lumi,

cei ce din cămările Tale şi-au umplut pântecele,

şi-au săturat fiii,

iar rămăşiţele le-au lăsat pe seama pruncilor lor.

Sunt zugrăvite tot duhurile care, luându-şi existenţa şi tot binele de la Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva Lui.  Versetul e unul dintre cele mai dificile. „Psalmistul pare a-i spune lui Dumnezeu că poate să le dea celor răi toate bunurile materiale din belşug; el nu are altă dorinţă decât pe Dumnezeu Însuşi (cf. şi Atanasie). […] ♦ cu fiii: […] Origen […] interpretează (…) că e vorba de nerecunoştinţa celor care au primit de la Domnul, din belşug, bunuri şi fii (…); se poate înţelege însă că belşugul de bunuri a fost suficient pentru mai multe generaţii”[12].

15: Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale,

sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

„Celor ce văd pe Dumnezeu în adevăr şi în Duh, începe să li se arate multa şi nesfârşita slavă a luminii feţei dumnezeieşti. Şi desfătarea şi bucuria izvorâtoare din ea le este celor ce o pătimesc nesecată şi, aşa zicând, de nesuportat din pricina covârşirii ei, iar celor ce n-au văzut-o şi n-au gustat-o, de nepovestit şi de neînţeles”[13].  „Deci încă nici una din cele făcute nu şi-a oprit puterea naturală ce se mişcă spre ţinta ei finală, nici nu s-a odihnit din lucrarea ei, răzimând-o în ţinta finală, nici n-a secerat rodul pătimirii din cursul mişcării, adică nepătimirea şi nemişcarea. Căci numai lui Dumnezeu Îi este propriu să fie sfârşitul (ţinta finală), desăvârşitul şi nepătimitorul, fiind Cel nemişcat, deplin şi liber de pătimire. Propriu celor făcute este să se mişte spre sfârşitul fără de început, să-şi odihnească lucrarea în sfârşitul desăvârşit nemăsurat şi să pătimească, dar nu să fie sau să devie după fiinţă fără relaţie sau calitate. Căci tot ce e făcut şi creat, evident, nu e liber de relaţie”[14].


[1] SEP 4/I, p. 69

[2] תפלה

[3] PSALM, p. 375

[4] SEP 4/I, p. 69

[5] SEP 4/I, p. 69

[6] SEP 4/I, p. 70

[7] Sf. Vasile cel Mare, Epistolele, 42, II

[8] Origen, Contra lui Celsus, IV, 37

[9] SEP 4/I, p. 70

[10] SEP 4/I, p. 71

[11] Sf. Maxim Mărturisitorul, Capetele despre dragoste, 118

[12] SEP 4/I, p. 71

[13] Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, 52

[14] Sf. Maxim Mărturisitorul,  Ambigua, 7a