Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 68

PSALMUL 68 – Pentru sfârşit: privitor la (stihurile) ce se cântă cu schimbul; un psalm al lui David.

„Psalm mesianic; atât Evangheliştii cât şi Sfinţii Părinţi au văzut, într-o seamă din versetele lui, prefigurarea patimilor Mântuitorului”[1].  „Psalmul alătură lamentaţiile a doi nefericiţi: unul acuzat pe nedrept, iar altul batjocorit pentru evlavia şi râvna sa. Durerea este exprimată metaforic într-un mod care aminteşte de Psalmul 21, de profetul Ieremia şi de Slujitorul lui Dumnezeu din Isaia 53. Evangheliştii au observat modul în care psalmul prefigurează pătimirile lui Hristos (Matei 27, 46; Ioan 19, 28 etc.). Versetele finale, pline de imprecaţii, i-au fost aplicate în creştinism diavolului. După Theodoret, psalmul se referă istoric la evreii exilaţi în Babilon; în acelaşi timp, profeţeşte pătimirea lui Hristos (acest aspect fiind subliniat de toţi Părinţii)”[2].

1: Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că pân-la suflet m-au năpădit apele.

2: În noroiul adâncului m-am afundat, şi nimic de care să mă ţin.

Intrat-am în adâncurile mării, şi furtuna m-a copleşit.

„Sfântul Grigorie de Nyssa: Noroiul păcatelor creează întotdeauna senzaţia de nesiguranţă”[3].

3: Ostenit-am strigând, gâtlejul mi-a amorţit,

de la nădejdea mea spre Dumnezeul meu, ochii mei au ajuns să slăbească.

4: Cei ce mă urăsc fără pricină s-au înmulţit mai mult decât perii capului meu.

Întăritu-s-au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept:

ceea ce n-am jefuit, aceea am plătit.

„Părinţii văd aici suferinţa lui Iisus pentru păcatele oamenilor”[4].

5: Dumnezeule, Tu mi-ai cunoscut nebunia

şi greşalele mele nu s-au ascuns de Tine.

Nebunia: „pentru mulţi Părinţi, e vorba de nebunia Crucii, dar trimit şi la Galateni 3, 13, pentru greşelile mele[5].

6: Cei ce Te aşteaptă pe Tine să nu fie ruşinaţi din pricina mea,

Doamne, Doamne al puterilor,

şi nici din pricina mea să fie înfruntaţi cei ce Te caută pe Tine,

Dumnezeul lui Israel.

7: Că de dragul Tău am suferit ocară,

ruşinea mi-a acoperit obrazul.

„Mi-e de folos că ruşinea a acoperit faţa mea, ca să caut mângâiere mai degrabă la Tine decât la oameni”[6].

8: Înstrăinat le-am devenit fraţilor mei,

străin de fiii maicii mele,

9: că râvna casei Tale m-a mâncat

şi ocările celor ce pe Tine Te ocărăsc au căzut asupra mea.

10: Sufletul mi l-am smerit cu post,

şi aceasta mi-a fost spre ocară;

11: cu haină de sac m-am îmbrăcat,

şi lor le-am ajuns de poveste.

12: Cei ce şedeau pe la porţi şuşoteau împotrivă-mi

şi despre mine cântau băutorii de vin.

13: Dar eu prin rugăciunea mea strig către Tine, Doamne;

vremea e pentru bună-plăcerea Ta;

Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale

auzi-mă întru adevărul mântuirii Tale.

„Atanasie şi Ieronim fac legătura cu rugăciunea lui Iisus de pe Cruce: Iartă-i, că nu ştiu ce fac! (Luca 23, 34)”[7].

14: Mântuieşte-Mă din noroi, ca să nu mă scufund;

izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc, şi din adâncul apelor,

„caută, Doamne, aşadar, spre umilinţa şi spre slăbiciunea mea, cunoscută Ţie pretutindeni, îndură-Te şi scoate-mă din noroi, ca să nu mă afund şi să nu rămân acolo doborât până la sfârşit”[8].

15: să nu mă înece vâltoarea apei,

nici să mă înghită adâncul

şi nici gura fântânii deasupra mea să se închidă.

„Nu mă trece cu vederea pe mine, pe care m-ai făcut să stau odată înaintea feţei Tale, m-ai rânduit împreună cu robii Tăi, m-ai pecetluit cu pecetea harului Tău şi m-ai chemat pe numele meu! Să nu Te întorci iarăşi de la mine, să nu-mi ascunzi iarăşi lumina feţei Tale ca să mă învăluie întunericul, să mă înghită adâncul şi să mi se închidă cerul mie, celui pe care l-ai ridicat mai presus decât acesta, Mântuitorul meu, şi m-ai învrednicit să fiu împreună cu îngerii şi, mai mult încă, împreună cu Tine, Făcătorul a toate, să mă veselesc împreună cu Tine, să văd neasemănata slavă a feţei Tale, să mă desfăt pe săturate de lumina Ta cea neapropiată, să mă bucur şi veselesc cu veselie negrăită de împreunarea cu strălucirea Ta inexprimabilă, Stăpâne!”[9].

16: Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta;

după mulţimea îndurărilor Tale caută spre mine.

17: Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la robul Tău,

că necăjit sunt eu; auzi-mă degrab!

18: Ia aminte la sufletul meu şi mântuieşte-l;

din pricina duşmanilor mei, izbăveşte-mă!

19: Că Tu îmi cunoşti ocara

şi ruşinea şi umilirea;

în faţa Ta sunt toţi cei ce mă necăjesc;

20: ocară a aşteptat sufletul meu, şi suferinţă.

Şi am aşteptat pe cineva care să îndure împreună cu mine,

dar nimeni nu era;

şi pe cei ce m-ar fi mângâiat,

dar n-am aflat pe nimeni.

„Ecou profetic: singur şi neajutorat în suferinţă, Iisus Şi-a asumat durerea asemenea unui om, prin natura Sa omenească (Sfântul Irineu de Lugdunum)”[10].

21: Şi ca hrană mi-au dat fiere

şi întru setea mea mi-au dat să beau oţet.

„Cei care uneltesc împotriva Evangheliei celei adevărate aduc fără încetare Hristosului Domnului fierea răutăţii lor şi oţetul vicleniei lor”[11].

22: Facă-li-se masa capcană înaintea lor,

şi răsplată şi piatră de poticnire;

23: ochii să li se întunece ca să nu poată vedea,

şi spinarea lor fă-o pe-ntotdeauna gârbovă;

Sunt daţi blestemului vrăjmaşii lui Hristos, „ca într-un anumit fel (spinarea lor) să fie pururi încovoiată şi ei să se îngrijească de lucrurile de pe pământ şi să nu primească nici o vedere a dogmelor dreptei credinţe în Hristos, neîngăduindu-le Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, acestea, ci pedepsindu-i mai degrabă cu o judecată egală pe cei ce săvârşesc păcatele nesuferite de El”[12].

24: varsă-Ţi urgia Ta peste ei

şi mânia urgiei Tale să-i cuprindă;

25: facă-se curtea lor pustie

şi-n sălaşele lor nimeni să nu locuiască;

„Vom afla şi noi pe Hristos istorisind nelegiuirea Iudeilor şi cele făcute Lui, ba şi plângându-Se de ele”[13].

26: fiindcă ei l-au prigonit pe cel bătut de Tine

şi-n durerea rănilor mele au mai pus pe deasupra.

27: Adaugă-le fărădelege la fărădelege

şi-ntru dreptatea Ta să nu intre;

28: şterşi să fie ei din cartea celor vii

şi să nu fie scrişi alături de cei drepţi.

„Când se vor deschide, deci, cărţile conştiinţei fiecăruia, în inimile şi conştiinţele păcătoşilor se va afla închipuirea de sine, sau slava deşartă, sau erezia, sau invidia, sau pizma, sau altceva din acestea; se va afla negrija, trândăvia şi neîmplinirea din toată inima a poruncilor lui Dumnezeu, de unde vine lipsa iubirii Lui”[14].  Iar „cei ce au dispreţuit blânda şi iubitoarea de oameni purtare de grijă a lui Dumnezeu şi Tatăl au căzut, din pricina unei cugetări slabe, şi au ieşit din vieţuirea cea întru Hristos, din lipsa bărbăţiei”[15].

29: Sărac sunt eu şi-ndurerat;

mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă ocrotească.

30: Cu o cântare voi lăuda numele lui Dumnezeu

şi-ntru laudă Îl voi preamări;

31: şi-I va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât un viţel tânăr,

căruia îi cresc coarne şi unghii.

„Suita cântare–laudă-preamărire se constituie în jertfa duhovnicească, singura adevărată şi bineplăcută lui Dumnezeu”[16].  „Părinţii observă aici trecerea de la jertfele de animale la jertfele spirituale”[17].

32: Să vadă săracii şi să se bucure;

căutaţi-L pe Dumnezeu, şi viu va fi sufletul vostru.

33: Că Domnul i-a auzit pe cei săraci

şi nu i-a dispreţuit pe cei încătuşaţi de dragul Lui.

„Nu ne vom opri de la faptele sfinţite, adică de la datoria de-a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovniceşti şi daruri spirituale. Ci, păşind pe urmele lui Hristos, ne vom jertfi ca preoţi noi înşine, şi nu vom cinsti pe Dumnezeul tuturor prin junghieri de oi şi prin sânge de viţei, ci ne vom dărui mai degrabă pe noi înşine întru miros de bună mireasmă. Căci vom fi mai plăcuţi decât viţelul tânăr”[18].

34: Pe El să-L laude cerurile şi pământul,

marea şi toate cele ce se târăsc în ea.

35: Că Dumnezeu va mântui Sionul

şi se vor zidi cetăţile lui Iuda

şi ei vor locui acolo şi-l vor moşteni;

36: şi seminţia robilor Tăi îl va stăpâni

şi cei ce iubesc numele Tău vor locui în el.

„Părinţii aplică această profeţie Ierusalimului ceresc”[19].

„Cel care caută pe Dumnezeu lucrează la propria sa mântuire. Ai găsit pe Dumnezeu, ai viaţă!”[20].


[1] BBVA, p. 690

[2] SEP 4/I, p. 184

[3] BBVA, p. 690

[4] SEP 4/I, p. 185

[5] SEP 4/I, p. 185

[6] Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, III, L, 4

[7] SEP 4/I, p. 185

[8] Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, II, XX, 2

[9] Sf. Simeon Noul Teolog, Imne, XLIX

[10] BBVA, p. 691

[11] Origen, Contra lui Celsus, VII, 13

[12] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, II, 1

[13] Sf. Chiril al Alexandriei, Glafire la Ieşire, I

[14] Sf. Simeon Noul Teolog, Cuvântările morale, I, 12

[15] Sf. Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, IV

[16] BBVA, p. 691

[17] SEP 4/I, p. 187

[18] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, XVI

[19] SEP 4/I, p. 187

[20] Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către Elini, 106, 5

8 responses to this post.

  1. […] toponimice”[1].  „Pi-Hahiroth este o denumire de origine egipteană; sensul poate fi de locul de vărsare al canalelor sau lăcaşul mlaştinilor. Deja, începând cu Origen, termenul este […]

  2. […] Cristian Dima, Vania, Teo Negură, Onu, Carmen Negoiţă, Orfiv, Nataşa, Ioan Sorin Usca, Ana Usca. This entry was posted in Scrise de mine. Bookmark the permalink. ← […]

  3. […] sa stiu si parerea lor: Aliosa, Ana, Basarica, Brad,  Caius, Elisa, Dispecer Blogosfera, Vania, Ioan Sorin, KinR, Link-Ping, Marcus, […]

  4. […] convins că mi-au ţinut partea: Ziarul, Nataşa, Ana Usca, Vania, Caius, Cristian Lisandru, Gabi123, Supravieţuitor, Societate, Melami, Elisa, Theodora […]

  5. […] Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 68 […]

  6. […] conducerea Romaniei in acest moment sunt niste serpi, niste balauri cu multe capete care nu se mai satura. Desi poporul este slabit, saracit si bolnav, […]

  7. […] plimbare prelungă, Pe mal de mare, la Neptun, Mâncam cireşe dulci, cărnoase, A căror zeamă vişinie, Încet, încet, ne cam luase, Când din senin, un […]

  8. […] de de leii jegăriți: Adele; Metamorfoze; Astra Română; Alexandrescu Daniela; Alioșa; Ana Usca; Bogdan Epureanu; Blogul blondei deștepte; Ioan Usca; Ioan Sorin Usca; Cristi Petre;  Cristian […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: