Archive for 2 septembrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 74

PSALMUL 74 – Pentru sfârşit: Nu nimici! Un psalm-cântare al lui Asaf.

„Gândul la judecata universală a lui Dumnezeu îi dă speranţă celui drept”[1].

Referitor la titlul psalmului: „Fericitul Ieronim: Sensul verbului a nimici are multe nuanţe. David îl foloseşte (în ebraică) vorbindu-i cuiva despre Saul: nu-l omori! (I Regi 26, 9). Din alte locuri (I Regi 26, 11.23; 25, 32-34; 24, 11-13) înţelegem că David L-a binecuvântat pe Dumnezeu pentru aceea că mâinile sale fuseseră oprite de a-l ucide pe Saul. La fel poate fi şi pentru noi: dacă nu ucidem, e pentru că mâinile noastre sunt ţinute în frâu”[2].

1: Ţie ne vom mărturisi, Dumnezeule,

Ţie ne vom mărturisi, şi numele Tău îl vom chema,

„Potrivit Fericitului Ieronim, aici verbul a se mărturisi nu semnifică pocăinţă, ci mai degrabă laudă sau mulţumire”[3].

2: povesti-voi despre toate minunile Tale.

„Atunci când Îmi voi lua timp, cu dreptate voi judeca.

„Cei mai vechi exegeţi ai Psalmilor, chiar înainte de Ieronim, au fost de acord că aceste trei stihuri sunt cuvintele Domnului (grafica ebraică şi greacă nu cunoşteau semnele citării). Domnul nu judecă acum, ci mai târziu, la sfârşitul veacurilor”[4].

3: Topitu-s-a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el;

Eu sunt Cel ce stâlpii lui I-a întărit.”

„Înainte de întruparea Domnului, pământul cuprindea o omenire dizolvată din soliditatea adevărului într-o mâzgă a păcatului. El însă i-a venit în ajutor, întărindu-i stâlpii, adică pe apostoli (care, şi ei, se clătinaseră în vremea patimilor lui Iisus). De notat şi contrastul dintre verbele a se topi a se întări (Cassiodor)”[5].

„Căci au fost întăriţi ucenicii care ţin sus pământul, fiind îmbrăcaţi cu puterea din înălţime, adică cu harul ce li s-a dat prin Sfântul Duh. Şi erau stâlpi, prin modelarea după Hristos şi prin asemănarea cea în har cu El prin Duhul”[6].  „Căci Domnul nostru Iisus Hristos a chemat la cea mai strălucitoare apostolie pe ucenicii Săi, înaintea tuturor, şi a făcut referire la întreg pământul care căzuse, arătând, ca Dumnezeu, stâlpii care îl puteau susţine. De aceea a şi spus prin gura Psalmistului despre pământ şi despre Apostoli: Eu am întărit stâlpii lui, căci fericiţii ucenici s-au făcut ca nişte stâlpi şi temelie a adevărului (I Timotei 3, 15), pe care spune că i-a trimis, precum L-a trimis pe El Tatăl, arătând demnitatea apostoliei şi slava neasemănată a puterii date lor şi indicând calea vieţuirii pe care Apostolii trebuie să o urmeze”[7]. Pentru a fi mai clare acestea, reamintim că apostol înseamnă trimis.

4: Le-am zis nelegiuiţilor: „Nu faceţi fărădelege!”,

şi celor păcătoşi: „Nu vă ridicaţi fruntea!;

În loc de fruntea, SEP 4 are cornul: „metaforă biblică pentru putere sau fală. ♦ Înălţarea cornului nu e doar fărădelegea, ci şi lauda întru fărădelege (Theodoret)”[8].

5: fruntea nu v-o ridicaţi la înălţime

şi nu grăiţi ce e strâmb împotriva lui Dumnezeu!”

„Căci trebuind să ne agăţăm cu tărie şi iubire de părerea neîntinată a Sfinţilor Părinţi, ce trebuinţă avem să căutăm plăcere în altele şi să ne facem părtaşi de o cugetare sălbatecă? Căci e o cugetare sălbatecă aceea care latră împotriva slavei Fiului[9] şi care grăieşte nedreptate împotriva lui Dumnezeu[10].

6: Că judecata nu vine nici de la răsărituri, nici de la apusuri

şi nici din munţii pustii,

7: fiindcă Dumnezeu e Judecător;

pe unul îl smereşte, pe altul îl înalţă.

8: Că-n mâna Domnului e un pahar

cu vin curat şi plin de cuviinţă,

şi El l-a înclinat de la unul la altul,

dar drojdiile lui nu s-au golit cu totul;

din ele vor bea toţi păcătoşii pământului.

„Cupa cu vin, drojdia de pe fundul ei sunt metafore biblice pentru mânia lui Dumnezeu (cf. Isaia 51, 17; Iezechiel 23, 31; Avacum 2, 16; Ieremia 25, 15; Apocalipsa 14, 10)”[11]. Cu toate acestea, s-au dat şi interpretări pozitive versetului: „Cassiodor tâlcuieşte: Prin drojdii nu trebuie să înţelegem obişnuitele reziduuri de pe fundul vasului, ci ultima porţiune, cea de jos, a vinului care, curat cum este, li se oferă tuturor credincioşilor fără să se împuţineze. Din această ultimă rămăşiţă vor bea, către sfârşitul lumii, atât iudeii convertiţi la Evanghelie cât şi păcătoşii care se vor pocăi. Sfântul Ciprian de Cartagina vede în acest pahar prefigurarea potirului euharistic, menit să-i întărească pe creştinii ce se pregătesc de martiriu”[12].

„Căci străfundul revărsării bunătăţii dumnezeieşti şi, aşa zicând, adâncul bogăţiei şi capătul harului nu se descoperă nimănui din noi deşertat în viaţa de acum, chiar dacă s-ar învrednici de cel mai înalt urcuş spre Dumnezeu şi de cea mai mare îndumnezeire. Căci capătul şi desăvârşirea se păstrează tuturor spre împărtăşire în veacul viitor”[13].

9: Iar eu mă voi bucura în veac,

cânta-voi Dumnezeului lui Iacob.

10: Şi toate frunţile păcătoşilor le voi zdrobi,

iar fruntea celui drept înălţată va fi.

Sunt anticipate: viaţa de veci, răsplăţile drepţilor şi osânda păcătoşilor.


[1] SEP 4/I, p. 200

[2] BBVA, p. 698

[3] BBVA, p. 699

[4] BBVA, p. 699

[5] BBVA, p. 699

[6] Sf. Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, III

[7] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, XII

[8] SEP 4/I, p. 200

[9] Referire la arieni, putând fi însă aplicată tuturor ereticilor, toţi grăind împotriva lui Dumnezeu.

[10] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, II

[11] SEP 4/I, p. 201

[12] BBVA, p. 699

[13] Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, 55