Archive for 13 septembrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 85

PSALMUL 85 – O rugăciune a lui David.

„Un credincios prigonit se refugiază la Dumnezeu”[1].

1: Pleacă-Ţi, Doamne, auzul şi ascultă-mă,

că sărac şi lipsit sunt eu;

„Atanasie spune că psalmistul vorbeşte ca un bolnav lipsit de putere, spre care medicul trebuie să se aplece ca să-l audă”[2].

„Tu eşti bogat faţă de toţi (cei) care Te cheamă pe Tine, Tu, Care fără de grijă porţi grija noastră”[3].

2: păzeşte-mi sufletul, că sfânt sunt eu;

Dumnezeul meu, mântuieşte-l pe robul Tău,

pe cel ce nădăjduieşte-n Tine.

Osios a fost tradus aici prin sfânt (deşi sunt şi alte propuneri), urmând şi Vulgata: quia sanctus sum: „Fericitul Augustin interpretează stihul întemeindu-se pe sensul de sfânt, în care vede lumina profetică: Nu văd cine ar putea să afirme: eu sunt sfânt, în afară de Acela care a fost fără păcat în lume. Acela prin Care păcatele toate au fost nu săvârşite, ci iertate. El rosteşte aceste cuvinte din poziţia de rob pe care Şi-a asumat-o (Filipeni 2, 7). Iisus Hristos era în acelaşi timp: ca Dumnezeu, egal cu Tatăl; ca rob, cap al Bisericii. Aşadar, când aud: sfânt sunt eu, Îi recunosc vocea. Dar nici pe a mea nu o exclud, de vreme ce Biserica e Trupul Său, inseparabilă de Cap, şi de vreme ce eu sunt mădular al Bisericii, de asemenea inseparabil de Capul ei. Dacă s-a spus: Fiţi sfinţi, că sfânt sunt Eu, Domnul, Dumnezeul vostru (Levitic 19, 2), atunci Trupul lui Hristos poate să-şi ia îndrăzneală, iar Omul care de la marginile pământului către Tine a strigat (Psalmi 60, 2) poate îndrăzni împreună cu Capul său – şi sub Capul său – să strige: că sfânt sunt eu, deoarece el a primit harul sfinţeniei, harul Botezului şi iertarea păcatelor”[4].

3: Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua;

4: veseleşte sufletul robului Tău,

că spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul.

5: Că Tu, Doamne, eşti bun şi blând

şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă.

6: Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea

şi ia aminte la glasul rugii mele.

„În aceste două stihuri sunt folosite două cuvinte cu înţeles foarte apropiat, dar deosebite ca nuanţă: în primul, prosevhi = rugăciunea pe care o face cineva pentru sine şi, în al doilea, deisis = rugăciunea pe care cineva o face pentru altul sau pentru alţii, rugăciune de mijlocire. Pe linia interpretării Fericitului Augustin se poate nota că prima e rugăciunea robului, iar cea de a doua e rugăciunea mijlocitorului. (Limbile moderne nu au echivalenţe pentru aceste nuanţe)[5].

7: Spre Tine am strigat eu în ziua necazului,

fiindcă Tu m-ai auzit.

8: Nimeni nu-i asemenea Ţie între dumnezei, Doamne,

şi nici oricare alte fapte nu sunt ca faptele Tale.

„Sfântul Antonie cel Mare: Prin dumnezei se înţeleg aceia care, deşi creaţi, au devenit părtaşi ai Cuvântului, aşa cum El Însuşi spune: Scriptura (deci, Dumnezeu) i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 10, 35)”[6].  Dar, la atare opinie s-a ajuns în timp: „Poporul lui Israel, monoteist încă de la începutul existenţei sale, percepe treptat, mai ales sub influenţa profeţilor, inexistenţa zeilor celorlalte popoare. Apar arhaisme de exprimare, ca aici, unde se observă trecerea de la monolatrie (conştiinţa că trebuie să se închine doar Dumnezeului său) la monoteismul strict (conştiinţa existenţei unui singur Dumnezeu, Creator a toate şi Stăpân peste toţi)”[7].

„Vechiul Testament obişnuieşte să îndrepte sufletele celor rătăciţi comparând pe cele ce nu se pot compara”[8].

9: Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni

şi se vor închina înaintea Ta, Doamne,

şi vor preamări numele Tău,

Lui Hristos „I se va aduce închinare de (către) tot poporul, mai bine zis de tot pământul”[9].

10: că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, numai Tu singur eşti Dumnezeu.

11: Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea Ta

şi voi umbla întru adevărul Tău;

veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău.

12: Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea

şi-n veac voi preamări numele Tău.

13: Că mare este mila Ta spre mine,

sufletul mi l-ai izbăvit din iadul cel mai de jos.

14: Dumnezeule, călcătorii de lege s-au ridicat împotrivă-mi

şi adunarea celor tari a căutat după sufletul meu;

şi nu pe Tine Te-au pus înaintea lor.

15: dar Tu, Doamne, Dumnezeule, Tu eşti îndurat şi milostiv,

îndelung-răbdător, mult-milostiv şi adevărat.

16: caută spre mine şi mă miluieşte,

tăria Ta dă-i-o slugii Tale

şi mântuieşte-l pe fiul slujnicei Tale.

Variantă: Dă stăpânirea Ta Pruncului Tău şi mântuieşte pe fiul slujnicei Tale. „Căci altul este Fiul cel prin fire şi adevărat al lui Dumnezeu şi alţii fiii slujnicei, care e firea celor create. De aceea Cel dintâi are stăpânirea de la Tatăl, iar cei din urmă au nevoie de mântuire”[10].  Sau, dacă acceptăm lectura ediţiei de faţă, înţelesul e altul: „Fiindcă suntem după fire slugi ale lui Dumnezeu şi fii ai slujnicei Sale, înţelepciunea, se roagă să ni se dea nouă întâi puterea, adică stăpânirea asupra patimilor. Pe urmă, prin aceasta vine mântuirea”[11].

17: Fă cu mine semn spre bine,

ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze,

că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Semn spre bine va fi întruparea şi lucrarea mântuitoare.


[1] SEP 4/I, p. 224

[2] SEP 4/I, p. 224

[3] Fericitul Augustin, Mărturisiri, XI, 2

[4] BBVA, p. 713

[5] BBVA, p. 714

[6] BBVA, p. 714

[7] SEP 4/I, p. 225

[8] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, XXXVII, 2

[9] Sf. Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, VI

[10] Sf. Atanasie cel mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, II, L

[11] Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, 74