Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Comentarii la Cartea Profetului Zaharia – 10

Pictură de Monica Vasiloaia

.

CAPITOLUL 10 – Binefaceri dumnezeieşti. Pedepse pentru idolatri. Întoarcerea lui Israel.

 

1: Cereţi de la Domnul ploaie

la vreme timpurie şi târzie!

Domnul a făcut alaiuri cereşti

şi ploaie îndesată le va da,

fiecăruia iarbă-n poiană.

Alaiuri cereşti: termenul grec este φαντασία, tradus de SEP 5 prin străfulgerări: „Ieronim presupune că Septuaginta a folosit acest cuvânt pentru a exprima măreţia extraordinară a binefacerilor divine. Părinţii greci înţeleg termenul în sensul de fulgere, punându-l în legătură cu spaima sau cu lumina, cu străfulgerarea adevărului dumnezeiesc în inteligenţa omului”[1].

2: Că idolii grăit-au doar palavre

şi vrăjitorii doar vedenii mincinoase

şi vise mincinoase au grăit

şi mângâieri deşarte-au îmbiat;

de-aceea s-au şi dus, ca nişte oi,

şi de necazuri s-au umplut,

că nici o vindecare nu era.

Idolii: „literal: cei ce rostesc oracole. Textul Masoretic: terafimii, termen folosit şi în Facerea 31, 19: idoli mici, de lemn, zeităţi casnice, cărora idolatrii le atribuiau o facultate oraculară”[2].

„O oglindă murdară nu poate reflecta frumuseţea chipului, iar sufletul care se lasă copleşit tot timpul de griji lumeşti şi pe care-l întunecă patimile ce izvorăsc din plăcerile cărnii nu va fi în stare nici el să primească în sine luminile Duhului Sfânt. Căci nu orice vis se schimbă îndată în proorocie, cum zice Zaharia proorocul”[3].

3: Mânia Mea s-a-ntărâtat

împotriva păstorilor,

dar Eu pe miei îi voi veghea;

şi Domnul Dumnezeu Atoateţiitorul,

El va veghea asupra turmei Sale –

casa lui Iuda –

şi îi va face ca pe-un cal al Său

bine-ntocmit pentru război.

„Printr-o spectaculoasă răsturnare de imagine, turma cea blândă devine cal războinic, de pe care Domnul Îşi pregăteşte biruinţa asupra călăreţilor din versetul 5; lupta se duce de deasupra mieilor, împreună cu ei şi pentru ei”[4].

4: Din şaua lui a căutat,

din şaua lui a rânduit bătaia,

din şaua lui şi arcul mânios,

din şaua lui se va stârni

tot cel făcut să-alunge de istov.

„E greu de spus dacă e vorba de Dumnezeu sau de Iuda. Comentatorii patristici spun că războiul va fi purtat de Dumnezeu, care-i va lua din seminţia lui Iuda pe învingători”[5].

5: Şi fi-vor ei precum războinicii

ce calcă tina-n drumuri la război

şi în război s-or rândui,

fiindcă Domnul e cu ei;

şi fi-vor întru totul ruşinaţi

acei ce călăresc pe cai.

6: Voi întări casa lui Iuda

şi voi mântui casa lui Iosif

şi le voi face aşezare;

căci i-am iubit, iar ei vor fi

precum erau când încă nu-i gonisem,

căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor,

Cel ce-i va auzi.

Prin casa lui Iosif  este indicat aici Regatul de Nord sau Israel.

7: Şi fi-vor ei

precum războinicii lui Efraim,

şi inima li se va bucura precum de vin;

şi fiii lor, văzând, s-or veseli

şi inima le va sălta-ntru Domnul.

8: Semn le voi da şi-i voi primi-nlăuntru,

căci Eu îi voi răscumpăra

şi ei s-or înmulţi

precum erau la număr înainte.

9: Şi îi voi semăna printre popoare;

cei depărtaţi şi-or aminti de Mine

şi-şi vor hrăni copiii

şi-apoi se vor întoarce.

10: Şi Eu din nou îi voi întoarce

din ţara Egiptenilor

şi-i voi primi de la Asirieni

şi-i voi aduce-n Galaad

şi în Liban

şi dintre ei nici unul nu va fi

lăsat în părăsire.

11: Şi ei vor trece printr-o mare-ngustă

şi valurile vor lovi în mare

şi-adâncurile râurilor vor seca

şi dusă fi-va-n depărtare

toată trufia Asirienilor

şi dus va fi sceptrul Egiptului.

Începutul versetului: „reiterarea drumului lui Israel prin Marea Roşie”[6].

12: Iar Eu i-oi întări pe ei

în Domnul, Dumnezeul lor,

şi-n numele Acestuia se vor lăuda,

zice Domnul.

În acestea, este anticipată adunarea poporului lui Dumnezeu, în paralel cu nimicirea popoarelor ce se vor împotrivi întoarcerii poporului.


[1] SEP 5, p. 548

[2] BBVA, p. 1199

[3] Sf. Vasile cel Mare, Epistole, 210, VI

[4] BBVA, p. 1199

[5] SEP 5, p. 549

[6] BBVA, p. 1200

Detoxifiere

 

Pisoii cuminţi ştiu , după excesele culinare din timpul Crăciunului, este recomandată o cură de detoxifiere, însoţită de exerciţii fizice. Acest comportament îi menţine în formă ani îndelungaţi, constituindu-se într-un bun exemplu şi pentru bipezi – al căror mod de viaţă iraţional a devenit proverbial printre pisici.

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 61

PSALMUL 61 – Pentru sfârşit: un psalm al lui David pentru Iditun.

„Numai la Dumnezeu îşi află omul liniştea şi izbăvirea, cu condiţia să I se supună. Pornind de la nişte împrejurări vitrege din istoria unui om sau a poporului, psalmul e un îndemn la această încredere”[1].

1: Oare nu lui Dumnezeu i se va supune sufletul meu?

Că de la El îmi este mântuirea;

„Sfântul Simeon Noul Teolog: Cel ce s-a rupt cu totul de lume se socoteşte pe sine ca fiind într-un pustiu neumblat şi plin de fiare sălbatice; atunci când se simte ameninţat, întrebarea devine strigăt către Dumnezeu, aşa cum altădată au strigat Daniel, cei trei tineri sau Manase”[2].   „Profetul a spus pricina pentru care se sileşte să se supună: pentru că mântuirea îi este de la Dumnezeu. Creatorului îi este propriu de a se îngriji de siguranţa făpturilor Sale”[3].  „Precum se linişteşte marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, aşa şi sufletul nostru se umple de o linişte fericită când se toarnă în el dulceaţa Duhului Sfânt”[4].  „Atunci cel ce se luptă va vedea pe vrăjmaş risipindu-se prin numele sfânt şi închinat al lui Iisus Hristos, ca praful de vânt, sau ca fumul ce se mistuie, împreună cu nălucirile lui”[5].

2: fiindcă El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu

şi ocrotitorul meu, şi mai mult nu mă voi clătina.

„Dumnezeul nostru este Fiul lui Dumnezeu. Acelaşi este şi Mântuitor al neamului omenesc; El este Cel care sprijină neputinţele noastre, Cel care potoleşte în sufletele noastre clătinarea care ne vine de la ispite”[6].  „Firea omului, fiind alcătuită, a fost clătinată de păcat şi trebuie negreşit să se desfacă, încât fiind refăcută iarăşi de Meşterul care a zidit-o la început, să dobândească tăria şi puterea de a nu se mai desface şi de a rămâne neatacată, pentru a nu mai cădea a doua oară”[7].

3: Până când vă năpustiţi asupra unui om?

Voi toţi ucideţi,

ca şi cum v-aţi năpusti asupra unui zid povârnit,

asupra unui gard surpat.

4: Dar ei s-au sfătuit să-mi alunge cinstea,

alergat-au întru minciună:

cu gura mă binecuvintează, dar cu inima mă blesteamă.

„Psalmistul vorbeşte aici de puternica uneltire a demonilor; că aleargă împotriva noastră, însetând de pierderea noastră”[8].

5: Dar tu, suflete al meu, lui Dumnezeu supune-te,

că de la El îmi vine puterea de a îndura,

6: că El e Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu,

Ocrotitorul meu, şi de aici nu mă voi strămuta.

„Adevărata răbdare şi adevărata linişte nu pot fi dobândite fără o condiţie esenţială: smerenia inimii (Sfântul Ioan Gură de Aur)”[9].

7: În Dumnezeu e mântuirea mea şi slava mea;

El este Dumnezeul ajutorului meu,

în Dumnezeu e nădejdea mea.

8: Nădăjduiţi în El, voi, toată adunarea poporului;

în faţa Lui revărsaţi-vă inimile,

Dumnezeu este ajutorul nostru.

„Un vas care a avut în el, mai înainte, un lichid rău mirositor nu poate primi în el parfumul dacă nu e bine spălat. Aşadar, trebuie să vărsăm din noi cele ce erau mai înainte (şi să ne spălăm – n. n.), ca să putem să primim pe cele pe care vrem să le punem”[10].

9: Dar fiii oamenilor sunt deşerţi,

fiii oamenilor sunt mincinoşi în cumpenele de a le fi altora nedrepţi;

din deşertăciune sunt toţi laolaltă.

„Text dificil, tradus în diferite feluri. Formularea de faţă urmează punctuaţia din ediţia Rahlfs. Fiii oamenilor sunt fii ai deşertăciunii, cei ce iubesc vanitatea, trufia şi minciuna; ei se înşală unii pe alţii, ca într-un fel de deprindere, prin balanţe şi greutăţi duble, prin bani falşi, prin acte contrafăcute. Deprinderea lor fiind un viciu, ei refuză să se lase convinşi de contrar, refuzând astfel apropierea de Dumnezeu. Textul Masoretic e mult simplificat: (fiii oamenilor) dacă se urcă în balanţă, toţi împreună sunt mai puţin decât o suflare[11].  „Pentru Theodoret, talgerele cântarului sunt o imagine a nestatorniciei”[12].

„Fiecare din noi are în ascunsul sufletului lui un cântar, făcut de Cel Ce ne-a creat, cu care putem deosebi natura lucrurilor”[13].  „Mincinoşi sunt fiii oamenilor, care stau în cumpănă de-a face nedreptate. Dar Dumnezeu păstrează pe seama fiecăruia ceea ce este drept”[14].

10: Nu vă puneţi nădejdea în nedreptate

şi nu tânjiţi după jaf;

de-ar curge-n valuri bogăţia, inima să nu v-o apropiaţi.

„Cel care socoteşte că bogăţia adunată din nedreptate îi este prilej îndestulător pentru a fi puternic şi a stăpâni se aseamănă cu un bolnav care-şi pune sănătatea trupului în creşterea bolii. […] Curgătoare este natura bogăţiei. Trece pe lângă cei ce o au mai repede ca torentul”[15].

11: Dumnezeu a vorbit o dată, eu două lucruri am auzit:

că puterea e a lui Dumnezeu, şi a Ta, Doamne, este mila;

Dumnezeu a vorbit o dată: Ambrozie parafrazează Evrei 1, 1 sq.: Dumnezeu a vorbit în multe feluri, dar în chip desăvârşit, prin Fiul. […] Numai Hristos a deschis urechea omului la înţelegerea misterelor, a rupt peceţile Cărţii şi a dezlegat enigmele profeţilor (cf. Apocalipsa 5, 5).  Pentru Ieronim, e vorba de un singur mesaj al lui Dumnezeu pe care omul îl aude din cele două Testamente”[16].

12: că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

„Este cu putinţă ca cineva să grăiască o dată, dar în acea o dată să fie multe cele spuse. […] Pentru a nu nedreptăţi, este bună frica; iar pentru cel ce a alunecat o dată în păcat, ca să nu cadă în deznădejde, îi este bună nădejdea în mila lui Dumnezeu. Puterea este a lui Dumnezeu, iar mila tot de la El”[17].


[1] SEP 4/I, p. 168

[2] BBVA, p. 682

[3] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 2

[4] Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic în 100 de capete, 35

[5] Isichie Sinaitul, Scurt cuvânt de folos sufletului şi mântuitor despre trezvie şi virtute, 20

[6] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 2

[7] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 3

[8] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 3

[9] BBVA, p. 682

[10] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 4

[11] BBVA, p. 682

[12] SEP 4/I, p. 169

[13] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 4

[14] Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 125

[15] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 5

[16] SEP 4/I, p. 170

[17] Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, XIII, 5

CONCURSUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI PEDAGOGICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ŞI AL EDUCAŢIEI MORALE „PENTRU ŞCOALA DE MÂINE”, ediţia a II-a, 2009

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

 

Obiective

  • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
  • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
  • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
  • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
  • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

 

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi, învăţători, educatori etc.

3. Lucrările vor fi trimise până la data de 15 noiembrie 2009, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor până la data de 20 noiembrie 2009. După această dată, cercetările participante la concurs vor fi publicate în rezumat, pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică. De asemenea, autorii acestora vor putea fi solicitaţi prin e-mail şi / sau telefon pentru a oferi tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare privitoare la investigaţia întreprinsă.

7. Premiile şi diplomele de participare vor fi trimise participanţilor prin poştă.

Pentru perioada noiembrie-decembrie 2009, cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba, se intenţionează organizarea la Alba Iulia a unei conferinţe naţionale în care să fie prezentate lucrările premiate, inclusiv cele de la ediţia I, din anul 2008.

 

Iniţiator

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

 

 

 

 

fişă de participare

la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „pentru şcoala de mâine”, ediţia a II-a, 2009

 

  1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
  2. Unitatea de învăţământ:
  3. Titlul lucrării:
  4. Secţiunea (Secţiunea I: cercetări experimentale / Secţiunea II: cercetări constatative):
  5. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal:

Între ani

dscf2536

Psalmul 1

iihr-02

Psalmul 1

1.

Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; 

2.

Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. 

3.

Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori.

4.

Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului. 

5.

De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor. 

6.

Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. 

Rezultatele Festivalului de Colinde şi datini de Crăciun – decembrie 2008

A.  Colinde

Ciclul primar

Secţiunea

Premiul

Unitatea şcolară

Cadru didactic îndrumător

Grup vocal cu acompaniament

I

 

Şc. cu cls. I-VIII Nr.30 Timişoara

Popovici Rita

Otto Behawetz

 

II

 

Şc. cu cls. I-VIII Nr.19 Timişoara

Merca Virginia

 

III

 

Şc. cu cls. I-VIII Nr.22 Timişoara

Laţcu Dorel

Grup vocal

I

 

Şc. cu cls. I-VIII „Martin Şuboni” Jebel

Marincu Rodica

 

II

 

Şc. cu cls. I-VIII Nr.18 Timişoara

Pârvan Maria

Iancu Neli

Şiclovan Luminiţa

 

II

Şc. Cu cls. I-VIII Sânandrei

Nicolicin Sorina

Galetin Gheorghe

 

II

Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”

Bandariu Florica

 

III

Liceul Teoretic „N. Lenau”

Pop Alina

 

Menţiune

Şc. cu cls. I-VIII Nr.5 Timişoara

Botezatu Adina

Duet

Menţiune

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara

Valasztek Carmen

  Ciclul gimnazial

Secţiunea

Premiul

Unitatea şcolară

Cadru didactic îndrumător

Grup vocal cu acompaniament

I

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva „D. Ciumăgeanu”

Ciucur Dana

Bocşan Aida

Straţi Vasile

 

Menţiune

Şc. cu cls. I-VIII Nr.7 Timişoara

Buzatu Daniela

Almăjan Silviu

Grup vocal

I

Şc. cu cls. I-VIII „Martin Şuboni” Jebel

Noje Cristina

 

II

Liceul Teoretic „N. Lenau”

Pop Alina

 

II

Şc. cu cls. I-VIII Răchita

Popa Georgeta

 

III

Şc. cu cls. I-VIII Nr.12 Timişoara

Buşe Ionela

 

III

Şc. cu cls. I-VIII Nr. 26

Dandoţi Edmund

 

III

Şc. Cu cls. I-VIII Racoviţa

Neamţu Felicia

 

Menţiune

Şc. Cu cls. I-VIII Nr. 12

Alexandru Tamara

 

Menţiune

Şc. Cu cls. I-VIII Nr. 16

Alexandru Tamara

 

Menţiune

Şc. Cu cls. I-VIII Nr. 27

Huteanu Sorin

 

Menţiune

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara

Anghel Mariana

 

Menţiune

Şc. Cu cls. I-VIII Nr. 14

Maghiar Olaru Daniela

Cor de cameră

III

Şc. cu cls. I-VIII Nr.12 Timişoara

Blanca Farcaş

Liceu

Secţiunea

Premiul

Unitatea şcolară

Cadru didactic îndrumător

Cor mixt

I

Colegiul Naţional „C.D. Loga”

Ioţa Bugarschi

 

II

Grup Şcolar „V. Branişte”

Ciprian Blaj

Grup vocal

I

Lic. Teoretic „D. Obradovici”

Ioţa Bugarschi

 

II

Colegiul Naţional „C. Brediceanu” Lugoj

Alina Bogoevici

 

II

Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” Lugoj

Corina Peia

 

III

Liceul Teoretic Periam

Vătafu Pamfilia

Babu Luminiţa

 

III

Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara

Ioana Dragomir

Grup vocal cu acompaniament

I

Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” Lugoj

Vasile Gondoci

 

II

Grup Şcolar T.Tănăsescu Timişoara

Ionela Ghimboaşă

Solişti

Gimnaziu

Numele şi prenumele

Premiul

Şcoala

Profesor îndrumător

Hăpăianu Nicoleta

I

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilieş Vasile

Ciumău Adriana

II

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilieş Vasile

Ologu Sandra

III

Şc. cu cls. I-VIII Nr.25 Timişoara

Usca Ana

 Liceu

Numele şi prenumele

Premiul

Şcoala

Profesor îndrumător

Roşu Mădălina

I

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilieş Vasile

Bolocan Ana-Maria

II

Colegiul Naţional „C.D.Loga”

Florei Alina

Jebelean Ovidiu

II

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”

Chita Miruna

Dănăilă Crina

III

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilieş Vasile

Brulincu Mara

III

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”

Chita Miruna

 B.  Datini

Ciclul primar

Secţiunea

Premiul

Unitatea şcolară

Cadru didactic îndrumător

Scenetă religioasă

I

Şc. Cu cls. I-VIII nr. 18 Timişoara

Şiclovan Luminiţa

Pârvan Maria

Iancu Neli

 

II

Şc. Cu cls. I-VIII nr. 18 Timişoara

Şiclovan Luminiţa

Pârvan Maria

Iancu Neli

 Ciclul gimnazial

Secţiunea

Premiul

Unitatea şcolară

Cadru didactic îndrumător

Scenetă religioasă

I

Şc. Cu cls. I-VIII nr. 7 Timişoara

Buzatu Daniela

 

II

Şc. cu cls. I-VIII nr. 30

Popovici Rita

 

II

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”

Ilieş Vasile

 

II

Şc. Cu cls. I-VIII Sânandrei

Nicolicin Sorina

 

III

Şc. Cu cls. I-VIII nr. 15 Timişoara

Franţia Codruţa

 

Menţiune

Liceul J.L. Calderon

Otilia Bichiş

 

Menţiune

Şc. Cu cls. I-VIII Chişoda

Golban Miloranca